Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ