Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.03-0.12%-0.001.051.02Bán
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.96-0.23%-0.000.970.94Bán
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.000.93-1.67%-0.020.950.92Bán
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.99-1.87%-0.021.010.98Bán
AU Flag
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
3.2520290421.001.32-1.64%-0.021.341.30Bán
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.45-1.73%-0.031.471.43Bán
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.94-1.51%-0.031.971.93Bán
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.631.02%0.01-0.62-0.67Bán
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.69-0.91%-0.01-0.67-0.71Bán
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.69-0.28%-0.00-0.68-0.71Bán
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.49-0.43%-0.00-0.48-0.50Bán
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.03-26.83%-0.01-0.01-0.03Bán
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.32-0.86%-0.000.340.31Bán
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.57-0.32%-0.000.600.55Bán
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.96-0.03%-0.001.000.94Bán
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.650.00%0.001.651.65Bán
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.690.00%0.001.691.69Bán
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.66-1.19%-0.021.681.66Bán
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.44-1.51%-0.021.461.43Bán
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.43-1.65%-0.021.451.42Bán
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.39-1.62%-0.021.411.38Bán
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.49-1.33%-0.021.501.47Bán
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.72-0.75%-0.011.731.71Bán
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.3820210221.002.78-0.10%-0.002.792.74Bán
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.860.31%0.012.862.81Bán
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.002.99-0.12%-0.003.012.93Bán
CN Flag
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.2520290523.003.15-1.27%-0.043.173.10Bán
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.47-0.09%-0.003.473.43Bán
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400301.003.57-0.08%-0.003.573.51Bán
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.82-1.84%-0.073.823.72Bán
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.78-1.05%-0.01-0.76-0.81Bán
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.71-0.73%-0.01-0.69-0.74Bán
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.66-0.14%-0.00-0.65-0.68Bán
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.291.84%0.01-0.29-0.31Bán
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.01-41.86%-0.000.02-0.01Bán
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.601.98%0.01-0.58-0.67Bán
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.70-0.30%-0.00-0.68-0.73Bán
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.71-0.77%-0.01-0.69-0.72Bán
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.58-0.33%-0.00-0.57-0.59Bán
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.00-0.09-10.43%-0.01-0.07-0.09Bán
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.303.70%0.010.310.28Bán
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.450.16%0.000.480.43Bán
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.550.25%0.000.570.54Bán
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.922.69%0.020.930.87Bán
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.102.34%0.031.111.04Bán
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200612.00-0.70-0.97%-0.01-0.68-0.73Bán
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210611.00-0.78-0.53%-0.00-0.77-0.79Bán
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.790.15%0.00-0.78-0.80Bán
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.670.88%0.01-0.67-0.68Sức bán mạnh
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290815.00-0.35-2.32%-0.01-0.33-0.35Bán
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.16-3.30%-0.01-0.15-0.17Bán
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.02-6.88%-0.000.040.02Bán
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.171.69%0.000.190.17Bán
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.250.85%0.000.270.24Bán
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.80-0.17%-0.001.881.20Bán
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.09-2.02%-0.021.131.03Bán
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.002.07-2.14%-0.052.112.04Bán
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.002.49-2.33%-0.062.562.46Bán
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.70-1.92%-0.052.762.66Bán
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.95-1.49%-0.043.002.92Bán
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200820.001.790.53%0.011.791.67Sức mua mạnh
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.47-0.72%-0.011.491.37Bán
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.390.76%0.011.391.28Bán
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.470.35%0.011.471.37Bán
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.005.95-4.15%-0.266.215.82Sức bán mạnh
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.09-0.14%-0.016.116.02Bán
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.41-0.01%-0.006.426.35Bán
IN Flag
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
7.2520290114.006.420.00%0.006.426.27Bán
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.006.82-0.00%-0.006.826.76Bán
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.006.881.54%0.106.886.63Bán
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.120.12%0.016.125.95Bán
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.006.271.08%0.076.276.10Bán
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.702.45%0.166.706.57Bán
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.240.98%0.077.287.10Bán
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.560.77%0.067.567.45Bán
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.750.62%0.057.757.65Bán
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.990.99%0.087.997.82Bán
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.010.70%0.068.017.85Bán
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.580.85%0.01-0.58-0.68Bán
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.590.52%0.00-0.58-0.66Bán
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.510.41%0.00-0.51-0.54Bán
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.393.21%0.01-0.39-0.42Bán
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.149.57%0.010.140.11Bán
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.522.71%0.010.520.49Bán
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.15-50.51%-0.05-0.09-0.19Bán
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.02-140.69%-0.070.06-0.04Bán
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.41-14.47%-0.070.480.39Bán
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.87-6.46%-0.060.930.86Bán
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
3.0020290801.001.61-3.04%-0.051.681.59Bán
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.002.14-1.97%-0.042.222.12Bán
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.002.32-1.68%-0.042.392.30Bán
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.61-1.24%-0.032.682.59Bán
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.71-0.86%-0.022.772.68Bán
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200701.00-0.190.58%0.00-0.19-0.20Bán
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210701.00-0.200.79%0.00-0.20-0.22Bán
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220620.00-0.21-2.47%-0.01-0.21-0.22Bán
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240620.00-0.24-1.41%-0.00-0.23-0.25Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20290620.00-0.15-9.12%-0.01-0.14-0.16Bán
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340620.000.05-18.00%-0.010.070.04Bán
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520390620.000.23-4.64%-0.010.240.22Bán
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820490620.000.37-2.34%-0.010.380.36Bán
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.42-0.07%-0.000.430.41Bán
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.370.14%0.001.371.32Bán
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.370.28%0.001.371.32Bán
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.392.06%0.031.391.31Bán
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.400.50%0.011.401.35Bán
KR Flag
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
1.8820290610.001.50-0.61%-0.011.501.45Bán
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.49-0.18%-0.001.491.45Bán
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.500.07%0.001.501.45Bán
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.300.15%0.013.303.27Bán
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.42-0.58%-0.023.433.40Bán
MY Flag
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.8820290815.003.62-0.00%-0.003.633.60Bán
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.820.13%0.013.823.79Bán
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.00-0.37%-0.014.013.98Bán
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.25-0.44%-0.024.274.23Bán
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.700.62%0.00-0.68-0.76Bán
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.76-0.70%-0.01-0.75-0.85Bán
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.77-0.61%-0.00-0.76-0.78Bán
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.64-1.57%-0.01-0.62-0.64Bán
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.23-2.59%-0.01-0.22-0.24Bán
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.06-10.72%-0.01-0.05-0.07Bán
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.22-1.23%-0.000.240.20Mua
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.251.43%0.000.270.23Bán
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.12-1.75%-0.021.141.10Bán
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.24-1.59%-0.021.251.22Bán
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.56-1.26%-0.021.581.54Bán
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.29-0.07%-0.001.301.23Mua
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.30-0.21%-0.001.311.27Bán
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.44-0.12%-0.001.451.42Bán
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.55-2.18%-0.031.581.34Bán
PL Flag
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.5020240425.001.83-0.46%-0.011.881.79Sức bán mạnh
PL Flag
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.7520291025.002.16-0.02%-0.002.172.06Bán
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.52-2.58%-0.01-0.50-0.54Bán
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.36-3.86%-0.01-0.33-0.38Bán
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.23-7.87%-0.02-0.20-0.24Bán
PT Flag
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.000.482.47%0.010.490.44Bán
SG Flag
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520211001.001.710.01%0.001.711.66Mua
SG Flag
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.001.77-0.28%-0.011.771.71Bán
SG Flag
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.001.96-0.51%-0.011.971.92Bán
SG Flag
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.19-0.45%-0.012.192.14Bán
SG Flag
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820390701.002.26-0.88%-0.022.272.21Bán
SG Flag
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.46-0.20%-0.012.462.41Bán
ZA Flag
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.006.26-0.15%-0.016.296.11Bán
ZA Flag
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.080.62%0.058.088.00Bán
ZA Flag
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.008.730.58%0.058.748.64Bán
ZA Flag
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.280.25%0.029.329.21Bán
ZA Flag
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.009.550.33%0.039.609.46Sức bán mạnh
ZA Flag
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.009.670.50%0.059.699.62Sức bán mạnh
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520210730.00-0.48-0.15%-0.00-0.46-0.52Bán
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.44-3.60%-0.02-0.40-0.46Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất