Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.000.890.36%0.000.890.88Bán
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.740.60%0.000.740.72Bán
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.000.680.32%0.000.680.66Bán
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.670.45%0.000.680.66Bán
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.770.39%0.000.770.74Bán
AU Flag
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
3.2520290421.000.89-0.96%-0.010.900.86Bán
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.01-0.52%-0.011.010.97Bán
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.45-0.23%-0.001.451.41Bán
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.720.77%0.01-0.72-0.77Bán
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.791.67%0.01-0.78-0.83Bán
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.821.76%0.01-0.81-0.85Bán
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.683.65%0.03-0.66-0.71Bán
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.574.20%0.02-0.54-0.60Bán
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.366.88%0.03-0.32-0.40Bán
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.00-0.0923.61%0.03-0.05-0.15Bán
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.1231.08%0.030.160.05Bán
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.487.48%0.030.520.39Bán
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.640.00%0.001.641.64Bán
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.630.00%0.001.631.63Bán
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.551.31%0.021.551.53Bán
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.343.48%0.041.351.31Bán
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.293.78%0.051.311.27Bán
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.206.11%0.071.211.16Sức bán mạnh
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.167.12%0.081.171.11Bán
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.376.35%0.081.381.32Bán
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.1220200712.002.561.22%0.032.562.51Mua
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.1220210705.002.61-0.90%-0.022.632.57Bán
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.831.57%0.042.842.78Bán
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.002.921.19%0.032.922.87Bán
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.003.091.40%0.043.103.02Bán
CN Flag
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.2520290523.003.010.09%0.003.032.96Bán
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.370.04%0.003.383.33Sức bán mạnh
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400301.003.450.05%0.003.463.39Bán
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.62-0.42%-0.023.653.56Bán
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.900.50%0.00-0.89-0.94Sức bán mạnh
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.891.01%0.01-0.88-0.93Bán
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.860.96%0.01-0.84-0.89Bán
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.66-0.78%-0.01-0.66-0.70Bán
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.473.82%0.02-0.44-0.56Bán
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.661.73%0.01-0.64-0.75Bán
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.790.47%0.00-0.78-0.82Sức bán mạnh
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.851.56%0.01-0.83-0.87Bán
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.772.18%0.02-0.75-0.80Bán
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260525.00-0.633.05%0.02-0.60-0.66Bán
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.00-0.415.93%0.03-0.38-0.45Bán
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.00-0.1120.79%0.03-0.08-0.17Bán
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.02263.06%0.030.06-0.05Bán
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.1046.79%0.030.140.03Bán
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.417.04%0.030.450.33Bán
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.595.69%0.030.640.50Bán
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200612.00-0.810.21%0.00-0.78-0.85Bán
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210611.00-0.91-0.15%-0.00-0.90-0.93Bán
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.961.20%0.01-0.95-0.98Bán
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.891.24%0.01-0.88-0.91Bán
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260815.00-0.862.29%0.02-0.83-0.89Bán
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290815.00-0.683.66%0.03-0.65-0.73Bán
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.546.35%0.04-0.50-0.60Bán
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.419.44%0.04-0.38-0.50Bán
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.2915.23%0.05-0.25-0.38Bán
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.00-0.2219.20%0.05-0.18-0.31Bán
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.672.68%0.041.701.02Bán
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.12-4.21%-0.051.171.03Bán
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.96-3.05%-0.062.031.92Bán
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.002.39-2.12%-0.052.462.33Bán
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.72-1.41%-0.042.772.67Bán
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.88-2.22%-0.072.952.85Bán
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200820.002.031.56%0.032.051.90Mua
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.44-1.16%-0.021.451.33Bán
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.18-2.38%-0.031.211.07Sức bán mạnh
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260826.001.06-3.74%-0.041.100.96Sức bán mạnh
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.07-3.66%-0.041.110.95Bán
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.005.984.04%0.235.985.46Bán
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.041.07%0.066.495.96Bán
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.29-1.08%-0.076.366.27Bán
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
7.6220250525.006.58-0.93%-0.066.676.51Bán
IN Flag
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
7.2520290114.006.55-1.26%-0.086.636.39Bán
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.006.910.67%0.056.916.80Mua
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.007.02-0.81%-0.067.026.61Mua
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.19-0.47%-0.036.215.94Bán
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.006.56-0.87%-0.066.626.44Bán
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.76-0.93%-0.066.836.67Bán
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.40-0.71%-0.057.457.33Mua
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.75-0.68%-0.057.817.68Bán
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.84-0.64%-0.057.897.79Bán
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.060.00%0.008.067.92Bán
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.05-0.86%-0.078.127.91Bán
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.576.95%0.04-0.56-0.71Bán
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.680.21%0.00-0.67-0.76Sức bán mạnh
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.650.12%0.00-0.64-0.68Sức bán mạnh
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.572.50%0.01-0.56-0.62Bán
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.00-0.1121.19%0.03-0.10-0.16Bán
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.1814.21%0.020.200.14Bán
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.0532.45%0.020.42-0.21Mua
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.000.09303.20%0.070.10-0.04Bán
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.4729.16%0.110.470.32Bán
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.8511.98%0.090.870.73Bán
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.001.1110.65%0.111.190.98Bán
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
3.0020290801.001.405.27%0.071.441.31Bán
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.872.13%0.041.921.80Sức bán mạnh
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.002.051.56%0.032.081.99Sức bán mạnh
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.290.26%0.012.342.24Sức bán mạnh
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.350.05%0.002.402.30Sức bán mạnh
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200801.00-0.24-0.42%-0.00-0.23-0.25Bán
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210801.00-0.272.70%0.01-0.27-0.30Bán
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220620.00-0.290.48%0.00-0.28-0.31Bán
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240620.00-0.320.13%0.00-0.31-0.34Bán
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260920.00-0.352.66%0.01-0.35-0.37Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20290620.00-0.240.25%0.00-0.24-0.26Bán
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340620.00-0.0610.50%0.01-0.06-0.08Bán
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520390620.000.0927.51%0.020.090.06Bán
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820490620.000.1915.43%0.030.190.16Bán
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.2217.51%0.030.220.18Bán
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.12-4.90%-0.061.181.08Sức bán mạnh
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.14-4.10%-0.051.191.10Bán
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.14-5.33%-0.061.201.08Bán
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.14-4.71%-0.061.201.09Sức bán mạnh
KR Flag
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
1.8820290610.001.20-4.09%-0.051.251.13Sức bán mạnh
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.17-5.13%-0.061.241.12Bán
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.17-4.91%-0.061.231.11Bán
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.17-0.11%-0.003.193.15Bán
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.20-1.22%-0.043.233.18Bán
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.8820260715.003.24-5.81%-0.203.433.22Bán
MY Flag
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.8820290815.003.21-6.14%-0.213.353.19Bán
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.37-3.98%-0.143.503.35Bán
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.003.48-4.66%-0.173.623.46Bán
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.003.68-3.41%-0.133.813.66Bán
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.740.72%0.01-0.73-0.80Sức bán mạnh
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.880.34%0.00-0.86-1.04Sức bán mạnh
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.920.44%0.00-0.90-0.94Sức bán mạnh
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.831.55%0.01-0.81-0.85Bán
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.732.08%0.02-0.70-0.76Bán
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.564.55%0.03-0.53-0.61Bán
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.446.54%0.03-0.40-0.51Bán
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.2312.44%0.03-0.19-0.32Bán
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.00-0.2117.73%0.05-0.18-0.31Bán
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.770.66%0.010.770.74Sức bán mạnh
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.79-1.88%-0.010.800.77Bán
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.01-1.46%-0.011.020.99Bán
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.10-2.45%-0.031.121.04Sức bán mạnh
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.000.99-1.55%-0.021.000.95Bán
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.000.97-0.44%-0.000.970.91Bán
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.01-0.72%-0.011.020.98Bán
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.560.03%0.002.180.18Bán
PL Flag
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.001.52-5.34%-0.092.080.97Bán
PL Flag
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.001.792.30%0.041.791.52Bán
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.591.87%0.01-0.59-0.66Bán
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.463.11%0.01-0.45-0.52Bán
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.2918.02%0.06-0.28-0.38Bán
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.00-0.0839.36%0.05-0.07-0.17Bán
PT Flag
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.000.1249.31%0.040.150.05Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất