Trái phiếu chính phủ Indonesia 10 năm

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Lợi suất Trái phiếu Chính phủ Indonesia — biểu đồ đường cong

Trên biểu đồ sau, bạn sẽ thấy đường cong lợi suất Trái phiếu Chính phủ Indonesia. Lợi suất phụ thuộc vào sai khác giữa lãi suất của trái phiếu và ngày đáo hạn của trái phiếu.