US 1M yield

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Lợi suất Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ — biểu đồ đường cong

Trên biểu đồ sau, bạn sẽ thấy đường cong lợi suất Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ. Lợi suất phụ thuộc vào sai khác giữa lãi suất của trái phiếu và ngày đáo hạn của trái phiếu.