US 1Y yield

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Biểu đồ đường cong lợi suất của US01Y

Trên biểu đồ bên dưới, bạn sẽ thấy đường cong lợi suất US01Y. Nó thể hiện lãi suất của trái phiếu tại một thời điểm cụ thể và chứng minh rằng các kỳ hạn khác nhau của trái phiếu mang lại lợi tức khác nhau theo thời gian.