111

WEI CHUAN FOOD CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1201 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu WEI CHUAN FOOD CORP

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của China and Other — năm ngoái quốc gia này đã mang lại WEI CHUAN FOOD CORP 12.79 B TWD, và năm trước đó — 11.24 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia