111

HEY SONG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1234 nguyên tắc cơ bản

HEY SONG tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1234 được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.90 TWD, hãy mua trước 1 Tháng 7 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.18%