111

HUNYA FOODS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1236 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HUNYA FOODS CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HUNYA FOODS CO 1.93 B TWD, và năm trước đó — 2.11 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia