111

SAMPO CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1604 nguyên tắc cơ bản

SAMPO CORP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1604 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.50 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.19%