PARA LIGHT ELECTRONICS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6226 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PARA LIGHT ELECTRONICS CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Á — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PARA LIGHT ELECTRONICS CO 730.36 M TWD, và năm trước đó — 1.13 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia