NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP
6230 TWSE

6230
NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6230 là 14.463B. EPS TTM của công ty là 7.97, lợi tức cổ tức là 0.81%, và P/E là 21.34. Ngày thu nhập tiếp theo NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP là 1 Tháng 12, ước tính là 2.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền