U.S. DOLLAR / C.F.P. FRANC USDXPF

USDXPF IDC
USDXPF
U.S. DOLLAR / C.F.P. FRANC IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày