GameonVentures

ADA - Chốt lời và dừng giao dịch

GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
Theo bản tin trước, chúng tôi có tính toán target x2 của ADA, sau khi xem xét kỹ lưỡng chúng tôi nhận thấy vùng hiệu chỉnh kép đang hình thành dễ tạo xu hướng giảm tiếp diễn cho ADA rất sâu nên chúng tôi quyết định huỷ lệnh order bán trước đó và chốt lời

Target sell: 2378, TG 2457 (*)

Chúng tôi sẽ mua lại ADA khi về vùng 1683 và giao dịch dài hạn với target 1257

Xin cám ơn!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.