dinhchien

ADAUSDT - Long by Supertrend 6/8/2022

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
- 4h timeframe: Supertrend indicator > Long.
- 1h timeframe: Wait a correction (Short) and breakout short for long to open a Buy follow 4h timeframe.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.