dinhchien

AUDCHF - Đã có tín hiệu tăng khung H4

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
* Dự đoán nên xác suất chỉ 50%.
- Trước đó dự báo Chart CHF giảm dài hạn: - Khung Daily: Đáy đã kiểm tra 1 lần và từ chối với Divergence.
- Khung H4: Có mô hình Double Bottom , và đang xuất hiện Price Action cho phép Mua.
* Stop loss: vùng giá phá quy luật tăng hiện tại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.