MyFriendFun

AUDJPY chờ phá vỡ kênh giá nhỏ rồi mua lên

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY chờ phá vỡ kênh giá nhỏ rồi mua lên sóng hồi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.