dinhchien

AUDUSD - Update chart 8-2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
* Weekly (A), (B) (C): downtrend (Group wave (I), (II), (III) be broken) have to reset Label (A), (B), (C)
* Daily I, II, III: downtrend, is at wave I
* H4 (1), (2), (3): downtrend, is at wave (6) to (7)
* H1 1, 2, 3: downtrend is at wave 2 to 3
- Just buy AUDUSD when he reach zone reversal for uptrend
- Wait he drop zone wave (8) sell to (9)
- Should stop short at wave (11)
Note: MACD , RSI , Momentum is occur a Divergence at Daily timeframe

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.