dinhchien

AUDUSD giảm tại vùng sóng 4H (sóng đối xứng - elliot simplified)

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nhìn sang trái, 2 lần thành công ở sóng 4, (4). Nên mình dự đoán AUDUSD sẽ tiếp tục giảm cho lần này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.