bobbiboy8x

AUD-USD có thể BUY

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
mở lệnh buy như hình
Dừng lỗ và chốt lời mục tiêu

Phương pháp sử dụng: bẫy giá

Mua và chờ chốt lời!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.