FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD hiện tại xu hướng chính là xu hướng lên trên biểu đồ D1.đang nằm trong songs 3 của D1.sóng 5 trên biểu đồ 4h

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.