DatTong

AUDUSD, Dự đoán xu hướng trong tuần tới.

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD , Dự đoán xu hướng trong tuần tới.
- Xu hướng nến trên D1: Giảm giá.
- Tuy nhiên có xu hướng yếu dần
--> Chờ tín hiệu mua hồi !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.