Sanforex-com

Canh sell AU

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nhà đầu tư có thể canh sell AU sau khi giá hồi lên các vùng 0.7600 và 0.7550.
Mục tiêu về đáy cũ 0.7440 và 0.7360

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.