Leadership

AUDUSD - Bao giờ mới chịu quay đầu ???

FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD là một trong những cặp tiền yêu thích của tôi. Hơn nữa, tôi rất thích BUY AUDUSD dài hạn. Tuy nhiên, có vẻ như có chẳng có một chút dấu hiệu nào là sẽ dừng xu hướng giảm. Tôi vẫn đang chờ AUDUSD về vùng giá 0.700 để bắt đầu BUY AUDUSD dài hạn. Nhưng nếu bạn là người có thời gian và xác định coi BUY AUDUSD như một khoản đầu tư thì bạn có thể bắt đầu BUY nó từ lúc này và hold lệnh ít nhất là 6 tháng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.