dinhchien

AUDUSD - Giảm tiếp theo hình Cypher Pattern

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Luôn dừng lỗ (Stop loss)
- key giao dịch: 50% khi dự đoán từ quá khứ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.