dinhchien

AUDUSD - Giảm tiếp theo Elliot target

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
* Lực giảm đo bằng Bolliger band, MACD-H và RSI .
- Nhìn bên trái đoán bên phải.
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.