kimvanmuu

Tiếp tục với giá lên

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nzd u SD theo mô hình cái nêm giá phá vỡ mô hình cánh bán TP 6760 SL 6832
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.