kimvanmuu

Tiếp tục với giá lên

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nzd u SD theo mô hình cái nêm giá phá vỡ mô hình cánh bán TP 6760 SL 6832