phamsinh127

AUDUSD - H4 - Giá giảm nhẹ

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trên D lực mua đã bị chặn lại tạm thời, có thể giảm ngắn xuống 0.71285 rồi xem xét các phản ứng tại Key level mạnh này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.