Clevermonkey

Price Action_Plan 11/03/2021_WED_AUDUSD_H1

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Phương pháp price Action phân tích 3 khung thời gian: Daily, H4 và H1.
Kế hoạch giao dịch AUDUSD ngày 11/03/2021
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.