dinhchien

AUDUSD - Có quy luật tăng khung H1

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
* 50% khi dự đoán từ quá khứ.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.