dinhchien

AXY [AUD] đánh tăng tuần tới

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: Pinbar kỳ vọng từ chối
- Daily: Divergence at MACD-H và RSI, ATR tăng dần theo hướng dự đoán. Kỳ vọng test đỉnh
- H4: Phá vỡ quy tắc xuyên thủng EMA 20

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.