Samurai_FX_VN

Xu huongs cặp AUDUSD tuần cuối tháng 11 đầu tháng 12

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Với xu hướng của DXY như hiện tại, kết hợp với đồ thị của AUDUSSD chúng ta thấy tuần vừa rồi kết thúc bằng cây nến Breakout rất đẹp với vol lớn, nên tuần này sẽ có nhioj điều chỉnh nhẹ trước khi xu hướng chính là giảm giá tiếp tục xuất hiện trở lại.
Nên kể từ thời điểm này chúng ta sẽ canh Sell mỗi khi có sự điều chỉnh hồi phục.
Mục tiêu ngắn hạn sẽ hướng đến 0.68539, muacj tiêu dài hạn sẽ là 0.619
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.