URIFX

AXY: Vẫn nằm trong trend giảm

Giá xuống
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Sức ép sell off vẫn còn cuối trend.
Nếu chưa có dấu hiệu đảo chiều thì sell vẫn là option có nhiều cửa thắng hơn

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.