TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
AUD có thể sẽ sideway một đoạn dài trên khung D1.
Sóng hiện tại: 4/ end of 5
Mong chờ: Zigzig bull
Kế hoạch. Sell trong khung correction.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.