URIFX

AXY: Tiếp tục chờ sell

Giá xuống
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Idea tuần trước:

Giá lên như dự đoán, nhưng timing chưa đạt. Có lẽ sẽ còn lên một đoạn nữa... và cần tiêu tốn nhiều time hơn.

Plan: short

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.