URIFX

AXY: Vẫn chờ sell

Giá xuống
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Idea tuần trước: Gần như đã breakout
Mong chờ 1 wave impulse
Plan: sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.