TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Đồng Australia trên chart 1D Xu hướng chính: uptrend
Lực nến lên đang suy yếu
73.1 - 73.2 vùng cản cứng, chạm khá nhiều tín hiệu chặn lại ở đây
Xem xét cặp đồng tiền liên quan
AXY

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.