dinhchien

AXY - AUD index tăng mạnh với hình Wolfwave

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
- Kỳ vọng tăng mạnh trong 2 tuần tiếp theo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.