Dự đoán và phân tích

Sóng Wolfe

Sóng Wolfe xuất hiện do các lực cung và cầu tồn tại trên mọi thị trường và mọi khung thời gian. Kỹ thuật này được phát hiện bởi anh em Brian và Bill Wolfe. Họ lập ra các mô hình bao gồm 5 sóng mà trong đó 4 sóng đầu lập thành hình cái nêm và sóng cuối cùng phát triển vượt ra ngoài cái nêm đó. Người ta sẽ thường giao dịch ở sóng cuối này. Sử dụng nguyên lý sóng Wolfe, chúng ta có thể tính toán biên độ bằng cách vẽ một đường thẳng nối giữa điểm số 1 và số 4 của cái nêm và mở rộng nó theo hướng phá kênh của sóng 5, đường thẳng này sẽ xác định mức chốt lời. Kỹ thuật phân tích theo sóng Wolfe có thể dự đoán Giá xấp xỉ (EPA) và Thời gian xấp xỉ (ETA) sẽ diễn ra của mục tiêu chốt lời.

Bước sóng trước sóng thứ 5, có thể chạm đường xu hướng kẻ từ sóng 1 đến sóng 3, trước khi chuyển động nghịch xu hướng với biên độ lớn. Đây là điểm vào lý tưởng cho các giao dịch theo xu hướng tiến tới mức giá chốt lời mục tiêu. Có một số quy tắc cụ thể dùng để xác định mô hình này một cách tự nhiên, và với mỗi phương pháp giao dịch khác nhau, nó sẽ cho ra các biến thể khác nhau. Các giao dịch đựa trên hệ thống kiểu này sẽ thường có mức dừng lỗ thấp so với mục tiêu chốt lời, do đó sẽ có tỉ lệ lời / lỗ cao hơn.