vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU BOEING

NYSE:BA   Boeing Company (The)
Mô Hình Nến của cổ phiếu Boeing đang đi SIDEWAY 187$-230$ . Khuyến Nghi theo dõi và Chờ mua mạnh khi có giá 187$-190$ . Chúc tất cả giao dịch thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.