JD_Freedom

BTC: Liệu lần này có lặp lại?

Giá lên
BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
BTC: 6 ngày đi ngang tương tự như lần trước, liệu lần này có lập lại không ae?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.