JD_Freedom

BTC: Đã lấy xong cung vùng 21k

BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
BTC: Đã lấy xong cung vùng 21k và đang tạo những đáy cao hơn.
Như vậy, chỉ còn vùng cung 22k1 là chưa được lấy nên có 2 kịch bản để ae tham khảo:
1. BTC lấy cung 22k1 và phá bằng lực nến tăng mạnh thì target là 28-30k.
2. Lấy cung 21k1 rồi quay đầu giảm, đóng nến dưới 21k4 thì short.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.