dinhchien

BTCUSD - có dấu hiệu giảm

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
- Sell ngay hoặc chờ về vai phải.
- Nhớ stop loss nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.