Forex9999

Sell BITCOIN về vùng 7500 ( Sell BTC 8500 ; TP 7500; SL 9200 )

Forex9999 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin găp cản mạnh ở vùng 9000, đang có xu hướng xuống
Các tin cơ bản hầu như bất lơi cho BITCOIN
Nhiều khả năng Bitcoin sẽ sập về vùng 7500 hoặc sâu hơn
Giao dịch đang hoạt động:
đã vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.