Forex9999

Sell ETH tại 520 ; TP 400 ; SL 600 ( Tp 120 U ; SL 80U)

COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH chạy theo Sóng btc , các tin gần đây cho thấy BTC khó ngóc lên được cả về tin cả bản và PTKT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.