Trongvinh-FA25

BTC/USD - Cập nhật Elliott Wave 13.09.2022

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Một số dấu hiệu cho thấy sóng 1 đang dần hoàn thành:
- RSI bắt đầu phân kỳ với giá và có hướng dốc xuống khi chạm vùng kháng cự 80 cho thấy động lượng tăng giá đang yếu dần
- Khối lượng đang giảm dần cho thấy động lượng của đà tăng giá đang suy yếu khi giá gặp kháng cự
=> Sóng điều chỉnh 2 có thể được thực hiện khi giá phá vỡ hỗ trợ EMA200-H4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.