dinhchien

BTCUSD - Giảm theo Supertrend & Keltner 28/11/2021

INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1. H4 timeframe: Chỉ báo Supertrend -> GIẢM.
2. H1 timeframe: dùng 2 chỉ báo Keltner Channel, RSI .
Keltner channels giảm khi giá OHLC4 cắt xuống Keltner Lower 3

Thống kê lịch sử BTCUSD (H1 timeframe)
- 01 / 01 /2019 - 20/11/2021
- 01 / 01 /2018 - 01 / 01 /2021
- 01 / 01 /2017 - 01 / 01 /2020
- 01 / 01 /2016 - 01 / 01 /2019
- 01 / 01 /2015 - 01 / 01 /2018
- 01 / 01 /2014 - 01 / 01 /2017
- 01 / 01 /2013 - 01 / 01 /2016
- 01 / 01 /2012 - 01 / 01 /2015

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.