Trendoscope

Overview of Reversal Chart Pattern Indicator

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hello Everyone,

In this video, we discussed briefly about

  • Different Reversal Chart Patterns
  • Zigzag and Patterns Ecosystem of Libraries and Indicators developed in Pinescropt
  • Recursive Reversal Chart Pattern Indicator

Adding the snapshot for reference

Link to the Indicator:
Search for Zigzag and Pattern Ecosystem libraries and indicators in my profile if you like the subject :)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.