FelixVexelman

BTCUSDT Ý tưởng giao dịch dài hạn

Giá lên
BITGET:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
BTCUSDT
Ý tưởng giao dịch dài hạn

Sự lặp lại fractal có thể xảy ra của kịch bản trước đó được hiển thị trên biểu đồ
Về vấn đề này, có khả năng sẽ điều chỉnh so với mức 38% hiện tại.

Tôi đặt lệnh giới hạn tại chỗ trong sổ lệnh ở mức giá

48048
47074
47047
46064
45054
45045
44044
43043
43034
42042
42024
41041
41014

Giá trung bình 44044

Ý tưởng giao dịch thử nghiệm
Sự lặp lại có nguy cơ của riêng bạn

Discord
discord.gg/zkTPGEKKgD

Telegram
t.me/addlist/GEvo4s5kdWgyOWEy


Весь контент предназначен только для информационных и образовательных целей.
Прошлые показатели не гарантируют будущие результаты.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.