HarryDamThanhHiepNWG

giao dịch live bitcoin cuối tuần vui lắm nghe

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
mọi người có thể xem để biết thêm cách giao dịch mới của mình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.