dinhchien

GBP INDEX - Vẫn kỳ vọng giảm tiếp cho Brexit kế tiếp 8/4

Giá xuống
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
- Chìa khóa 1: MACD (0.2)
- Chìa khóa 2: RSI (0.1)
- Xác suất thành công: 50 + 0.2 + 0.1 = 50.3.
- Đã 3 lần đoán đúng (nhất quá tam)????

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.